• 1
  • 2
  • 3
  • 4

Welcome to LuxPoker!

 

Registration hotline:   (00352) 621 382 599 (Dan)

 

Op den Plakate fannt dir Telefonsnummer fir Iech ze registréieren, an di jéweilech Adress. Wann dir op e Plakat klickt geet den Vollbild Modus op.

Nach Froen? Ruff mech un: 621 382 599.   Merci am viraus.


 

Sur les affiches vous trouvez le numéro téléphone pour vous registrer et l'adresse! En cliquant sur l'affiche, elle s'ouvre en grand format.

Encore des questions? Appelez moi 621 382 599. Merci en avance.


 

Auf den Plakaten findet ihr die Telefonummer um euch zu registrieren und die Adresse. Beim Klicken auf das Plakat öffnet sich der Vollbild-Modus. 

Noch Fragen? Ruf mich an 621 382 599.  Vielen Dank im Voraus.


 

On the posters, you will find a phonenumber for registration and the adress. Click on the posters for a full view.

More questions? Call me 621 382 599. Thanks in advance.